واگذاری غرفه های 5 و 7 سازمان آرامستان شهرداری آمل واقع در بهشت امام زاده عبدالله

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/08/15
  • auction.senddate : 1400/08/22
  • auction.receivedate : 1400/09/07

آگهی مزایده عمومی

دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل

شهرداری آمل به استناد بند 8  مصوبه شماره 26.2061 مورخ 1400.06.25 شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه های 5 و 7 سازمان آرامستان شهرداری آمل  واقع در بهشت امام زاده عبدالله  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل بصورت اجاره بها از طریق مزایده عمومی ( بصورت کتبی)  برای مدت یک سال اقدام نماید.

1- قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه برای هریک از غرفه ها به مبلغ 4.200.000 ریال و برای کل مدت یک سال 50.400.000 ریال

2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبای شماره 0220668982000 بنام شهرداری آمل و مبلغ تضمین 10.000.000 ریال برای هر غرفه. (شرکت کنندگان بابت شرکت در مزایده هریک از غرفه ها و یا هردو غرفه به صورت هم زمان مختار می باشند)

3- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز -  خیابان انقلاب ، ساختمان شهرداری ، اداره قرارداد های شهرداری آمل 

4- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل  نا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخه 1400.09.07.

5- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت  14:30 مورخ   1400.09.08

7- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری آمل WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر : 44259497-011

تلفن : 44229001-011