واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 2 شهر آمل به مدت دو سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/02/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/02/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/02/19

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) - نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 2 شهر آمل به مدت دو سال – برآورد اولیه 52/180/281/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/609/014/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/2/19
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 9 صبح مورخ 1394/2/20
 
                                                                                                                         احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل