واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 2 شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/03/29
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/04/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/04/19

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.


آگهی مناقصه  " نوبت اول"
-دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
-منابع تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
-موضوع مزایده: واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 2 شهر آمل به مدت یک سال
-برآورد اولیه 52/217/000/000 ریال
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده  2/611/000/000ریال
-نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
-سایرجزئیات واطلاعات در اسناد مناقصه درج گریده است.
-تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 19 / 4 /1397
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ:  1397/4/20
-برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی