واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 2شهر آمل

  • مناقصه گذار : امور قراردادهای شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/05/18
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/05/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/06/07

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.

آگهی مزایده حضوری 
 نوبت اول
-دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
-منابع تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
-موضوع مزایده: واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه یک شهر آمل به مدت یک سال
-برآورد اولیه  52/217/000/000 ریال
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده  2/611/000/000ریال
-نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
-سایرجزئیات واطلاعات در اسناد مناقصه درج گریده است.
-تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 7 / 6 /1397
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14مورخ:  1397 /6 /10
-برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی