واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 1 ( یک ) شهر آمل به مدت دو سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/12/17
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/12/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/12/27

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) - نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 1 ( یک ) شهر آمل به مدت دو سال – برآورد اولیه 55/764/234/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/788/683/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/12/26
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/12/27
 
                                                                                                                   احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل