واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه یک شهر آمل به مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/09/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/10/08
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/10/09
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود