واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه یک شهر آمل به مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهردرای آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/08/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/02
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/03
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود