واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/02/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/02/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/02/26

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل

منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات اداری،نگهبانی،نقلیه و امور اجرایی شهرداری آمل -برآورد اولیه 444.635.237.369ریال- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  25.000.000.000ریال.

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل-

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز-سامانه تدارکات الکترونیک دولت

سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تاریخ مهلت بارگذاری  اسنادمناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارسال به شهرداری آمل: 1400.02.25   ، 

تاریخ  تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت14:30 مورخ 1400.02.26  

برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر: 44259497-011

تلفن: 44229001-011