واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/11/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/11/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/11/20

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل . دارا بودن برگ تعیین صلاحیت از اداره کار در رسته مربوطه الزامی میباشد .

شرح مناقصه
آگهی مناقصه عمومی –  نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ، نقلیه و امور اجرایی شهرداری آمل – برآورد اولیه 46/993/477/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/349/673/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا0106956651006 بنام شهرداری آمل .
دارا بودن برگ تعیین صلاحیت از اداره کار در رسته مربوطه الزامی میباشد . 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/11/20
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/11/21
شهردار آمل :  احمد امیرسلیمانی