واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری و ... ناحیه 2 ( منطقه شرق ) شهر آمل به مدت دو سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/05/20
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/05/08
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/06/08

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری و ... ناحیه 2 ( منطقه شرق ) شهر آمل به مدت دو سال - برآورد اولیه 72/687/263/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/634/364/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/6/8

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/6/9

                                                                                                                                   احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل