واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری و ... ناحیه 1 ( منطقه غرب ) شهر آمل به مدت دو سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/07/19
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/08/08
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/08/08

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) - نوبت اول 

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه : واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت و روب معابر شهری و ... ناحیه 1 ( منطقه غرب ) شهر آمل به مدت دو سال - برآورد اولیه  131/904/966/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6/595/249/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/8/8
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/8/10
 
                                                                                                                                                          احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل