واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و...ناحیه 2 (منطقه شرق شهر آمل) به مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/05/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/06/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/06/11
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود