واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت . روب معابر شهری و ... ناحیه 2 (منطقه شرق ) شهر آمل به مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1395/11/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1395/11/27
  • مهلت دریافت اسناد : 1395/11/27

-

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول
 
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
 
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه :واگذاری امور جمع آوری زباله ، رفت . روب معابر شهری و ... ناحیه 2 (منطقه شرق ) شهر آمل به مدت یکسال - برآورد اولیه  51/207/182/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/560/400/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل 
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است .
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1395/11/26
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 14 مورخ 1395/11/27