واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی به مدت دو سال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/07/04
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/07/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/07/25

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/168/022/000 ریال نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مناقصه عمومی (( یک مرحله ای )) - نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
 
موضوع مناقصه : واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی به مدت دو سال - برآورد اولیه  23/360/429/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/168/022/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/7/25
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/7/26
 
                                                                                                                                           احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل