واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی به مدت دوسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1394/08/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1394/08/19
  • مهلت دریافت اسناد : 1394/08/19

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

شرح مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی – نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه : واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی به مدت دوسال - برآورد اولیه  23/996/298/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/200/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا
0106956651006 بنام شهرداری آمل .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 4 روز - محل امور قراردادهای
شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/8/19
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/8/20
  شهردار آمل:  احمد امیرسلیمانی