واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی برای مدت یکسال

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/05/20
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/06/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/06/10

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل


دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله به بخش خصوصی برای مدت یکسال - برآورد اولیه  7/683/656/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 384/183/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/6/10

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/6/11

                                                                                                                          احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل