واگذاری امورجمع آوری زباله،رفت و روب معابر شهری و...ناحیه1(منطقه غرب)شهرآمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/02/10
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/02/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/02/29

ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل

 آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منابع تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری
موضوع مناقصه:واگذاری امورجمع آوری زباله،رفت و روب معابر شهری و...ناحیه1(منطقه غرب)شهرآمل به مدت یکسال–برآورد اولیه 91/806/603/000ریال-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 4/590/000/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید شده است.
مهلت دریافت اسناد مناقصه:از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 4روز.
محل دریافت اسناد مناقصه: امورقراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به شهرداری آمل:1397/2/29
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14 مورخ: 1397/2/30
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی