نگهداری فضای سبز منطقه 1 شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/10/22
  • مهلت ارسال اسناد : 1400/11/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1400/11/19