نهضت آسفالت شهرداری آمل درمسیر بلوار طالب آملی

1397/05/02
اجرای طرح نهضت آسفالت شهرداری آمل در سطح خیابانهای اصلی شهر، با همت واحد فنی وعمرانی شهرداری به بلوار طالب آملی رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، از سوی واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل، مسیرحدفاصل پل ابوالشهیدین( مرحوم کاظمی دینان) آغاز و بخشی از این بلوار تا حدفاصل کلاکسر توسط اکیپ شبکاری شهرداری آمل درحال اجرا است.
اجرای این طرح با هدف تسهیل در رفت وآمد شهروندان ونیز مختل نشدن فعالیت روزانه میدان میوه وتره بار دراین مسیر، برداشت شکستگی آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش انجام و پس از آن توسط اکیپ شبکاری شهرداری آمل روکش آسفالت درحال انجام است.
مسیربعد از پل ابوالشهید تا کلاکسر یکی از مسیرهای پرتردد ودارای شکستگی آسفالت زیاد بوده که در اولویت روکش آسفالت قرار گرفته است.
روکش آسفالت بلوارها وخیابانهای اصلی وپرتردد سطح شهردر اولویت کاری شهرداری آمل در قالب نهضت آسفالت قرار گرفته و به ترتیب اولویت ( میزان خرابی) هست، انجام خواهد شد.