نهضت آسفالت شهرداری آمل بر زیرپل های تاریخی رسید

1397/04/07
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، مسیرحدفاصل ابتدای بلوارشهیدبهشتی تا ابتدای میدان هفت تیرکه روکش آسفالت آن انجام خواهد شد، ابتدا توسط اکیپ شبکارشهرداری آمل  با دستگاه آسفالت تراش مسیرهای دارای شکستگی برداشت و تاکنون بخشی ازاین مسیر به صورت کامل روکش آسفالت شد.
وضعیت نامطلوب آسفالت خیابان های آمل، که تبدیل به معضلی برای شهروندان و شهرداری بوده، باعث شد اجرای عملیات روکش آسفالت درشهرآمل همان طوری که در سال گذشته وعده آن را اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان برای بهبود این وضعیت داده بودند، تاکنون دربخشی از مسیرهای بلوارامام خمینی(ره)، بلوارشهید بهشتی( ازمیدان شهدای ششم بهمن تا ابتدای پل12چشمه) و نیز مسیرمیدان شهیدفهمیده تا میدان شهدای ششم بهمن روکش آسفالت شد.
براساس اعلام واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل، روکش آسفالت بلوارها وخیابانهای اصلی وپرتردد سطح شهردر اولویت کاری شهرداری آمل در قالب نهضت آسفالت قرار گرفته و در روزهای آینده نیز مسیرهای تقاطع پل ابوالشهیدین تا کلاکسر، ، امام رضا(ع)، بلوار مدرس، بلوارطالقانی، طالب آملی، بلوارجانبازان وپس ازآن دیگرخیابانها و کوچه هایی که به ترتیب اولویت ( میزان خرابی) هست، انجام خواهد شد.