مناقصه پروژه فرآیند طرح و اجرای تحول اداری و مدیریت عملکرد

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/12/07
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/01/14
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/01/15