مناقصه عمومی (97/10/08) حمل و دفن زباله به بخش خصوصی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/10/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/30
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود