(مناقصه عمومی) تکمیل احداث ساختمان آتش نشانی آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/09/19
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/10/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/10/11
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود