معاونت فنی و اجرایی

* معاونت امور فنی و عمرانی
- بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیربنایی
- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت
- مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور 
- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی
- برنامه ریزی ، تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق
- کنترل بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار
- برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفضیلی تهیه شده در روی زمین
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق