معاونت خدمات شهری

* معاونت خدمات شهری
- سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
- شرکت و عضویت در ارکان سازمان های خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانونی شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری 
- نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
- نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها ( مرتبط با خدمات شهری ) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های کشور
- نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55 ، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری
- نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیل های شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله ، دفن و تبدیل آن به کود
- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق