معاونت خدمات شهری

علیرضا شیرسوار
معاون خدمات شهری

-        سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تأمین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان

-        برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر

-        سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

-        سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر رفع تخلفات شهری

-        برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر