معاونت اداری و مالی

  دوست محمد کوهستانی 

معاونت اداری مالی شهرداری آمل 


* مدیریت امور مالی
- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها
- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
- نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار
- تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
- تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تائید آنها
- اقدامات لازم به منظور نگهداری حساب ها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه
- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
- شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است
- اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
- نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های مربوطه
- اقدام در تهیه ، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه ، گزارشات اعتبار عمرانی ، صورت مغایرات بانکی و ...
- اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی
- اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق