مزایده فروش غرفه های پاساژ قائم(عج)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/10/14
  • auction.senddate : 1400/11/12
  • auction.receivedate : 1400/11/13