مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران در دیدار با شهردار آمل

1398/10/07


جواد طالبی در دیدار با سید حمید هاشمی شهردار آمل گفت: خدمت رسانی به شهرداریها به عنوان یک نهاد خدمتگزار در حوزه تقویت مدیریت شهری وظیفه ذاتی سازمان همیاری شهرداری هاست.

به گزارش روابط عمومی طالبی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شهردار آمل ادامه داد: با تمام توان آماده همکاری با شهرداری آمل و رفع مشکلات این نهاد عمومی هستیم.

 وی اضافه کرد: با برقراری تعامل دوجانبه خواهیم توانست با تمامی ظرفیت و انجام تعهدات نسبت به شهرداریها ، زمینه رفاه بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.