فروش 9 دستگاه خودروی سواری به صورت مزایده حضوری( حراج)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1397/03/20
  • auction.senddate : 1397/04/13
  • auction.receivedate : 1397/04/13

وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.


آگهی مزایده حضوری ( حراج )
 نوبت اول
-دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
-موضوع مزایده: فروش 9 دستگاه خودروی سواری به صورت مزایده حضوری( حراج)
-جمع قیمت پایه کارشناسی 9 دستگاه خودرو 798/000/000 ریال
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده  80/000/000ریال
-نوع تضمین شرکت در مناقصه : وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل.
-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز
-محل امورقراردادهای شهرداری آمل.
تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده حضوری( حراج ) : ساعت  14مورخ:  13 /4 /1397 واقع در محوطه کشتارگاه شهرداری آمل، واقع در بلوار جانبازان، ایثار 10 می باشد.
-سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.
نمابر 44259497-011
تلفن:44229007-011
                                                                                                      شهردارآمل : احمد امیرسلیمانی