فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری آمل

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/03/05
  • auction.senddate : 1400/03/30
  • auction.receivedate : 1400/03/31

                                                                 

                                                      آگهی مزایده                             ((نوبت اول))

دستگاه مزایده گزار: شهرداری آمل

موضوع مزایده: فروش 6000 لیتر روغن سوخته ضایعاتی ذخیره شده در محل پارک موتوری واحد نقلیه شهرداری -قیمت پایه کارشناسی 372/000/000  ریال-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 50/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده :ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد بحساب سیبا 0220668982000بنام شهرداری آمل.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5روز-محل اداره قرادادهای  شهرداری آمل.

سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.

تاریخ مهلت ارسال اسنادمزایده به شهرداری آمل 1400/03/30

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت  14/30 مورخ  1400/03/31 

برای اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری WWW.amol.ir رجوع گردد.

نمابر 44259497-011

تلفن:44229001-011                                    

                                                                                         شهردارآمل : سید حمید هاشمی