فروش 15قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1394/12/02
  • auction.senddate : 1394/12/20
  • auction.receivedate : 1394/12/20

شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد . ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 5- مشخصات کامل املاک در اسناد مزایده قید شده است

آگهی مزایده عمومی – نوبت اول
دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل
موضوع مزایده : شهرداری آمل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 47/1591 مورخ 94/7/28 شورای اسلامی محترم شهر و برابر نظریه کارشناسی 15قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری را از طریق
 مزایده عمومی ( به صورت غیر حضوری ) به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت خرید و تحویل اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری ،
واقع در خیابان انقلاب مراجعه نمایند . 
1- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده یه شهرداری آمل 1394/12/20 
2- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/12/22 
3- شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد . ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی 
شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
5- مشخصات کامل املاک در اسناد مزایده قید شده است .
6- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .
  شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی