فروش 10 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1395/07/13
  • auction.senddate : 1395/07/27
  • auction.receivedate : 1395/07/27

1- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1395/7/27 2- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/7/28 3- شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و انجام معامله با نفر اول مسترد نخواهد شد . 5- مشخصات کامل املاک در اسناد مزایده قید شده است . 6- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .

آگهی تجدید مزایده عمومی – نوبت دوم
شهرداری آمل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 13/1648 مورخ 95/2/28 شورای اسلامی شهر ، و برابر نظریه کارشناسی 10 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهرداری را از طریق مزایده عمومی ( به صورت غیر حضوری ) به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 4 روز جهت تحویل اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری ، واقع در خیابان انقلاب مراجعه نمایند .
1- تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1395/7/27 
2- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1395/7/28 
3- شهرداری آمل به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و انجام معامله با نفر اول مسترد نخواهد شد .
5- مشخصات کامل املاک در اسناد مزایده قید شده است .
6- سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است .
  شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی