فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا ( مدل 1386 – رنگ نوک مدادی متالیک ) به صورت مزایده حضوری (حراج)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1394/08/27
  • auction.senddate : 1394/09/09
  • auction.receivedate : 1394/09/09

وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مزایده – نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل
موضوع مزایده : فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا ( مدل 1386 – رنگ نوک مدادی متالیک ) به صورت مزایده حضوری (حراج)
 قیمت پایه کارشناسی  250/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 12/500/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مزایده : وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل .
تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده حضوری (حراج ) : ساعت 10 صبح مورخ 1394/9/9 واقع در انبار مرکزی محوطه شهرداری آمل .
  شهردار آمل : احمد امیرسلیمانی