فروش غرفه های بازار مرکزی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1392/04/10
  • auction.senddate : 1392/04/29
  • auction.receivedate : 1392/04/30

وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل

موضوع مزایده : 38 فقره فروش غرفه های بازار روز مرکزی واقع در بلوار جانبازان - مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر غرفه 22/500/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده : وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز

تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1392/4/30

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1392/5/1

                                                                                                           احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل