فروش زمین نهر متروکه واقع در اسپه کلا ، کوچه محمود جمشیدی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1394/06/07
  • auction.senddate : 1394/06/24
  • auction.receivedate : 1394/06/24

وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مزایده - نوبت اول
دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل
موضوع مزایده : فروش زمین نهر متروکه واقع در اسپه کلا ، کوچه محمود جمشیدی – قیمت پایه کارشناسی 109/650/000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5/500/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده : وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز – محل امور قراردادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1394/6/24
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/6/25
                                                                                                                                     احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل