فروش زمین نهر متروکه ، به مساحت 25/32 مترمربع ، واقع در اسپه کلا، کوچه محمود جمشیدی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1394/08/05
  • auction.senddate : 1394/08/19
  • auction.receivedate : 1394/08/19

وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

 شرح مزایده
آگهی تجدید مزایده – نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار : شهرداری آمل
موضوع مزایده : فروش زمین نهر متروکه ، به مساحت 32/25 مترمربع ، واقع در اسپه کلا، کوچه محمود جمشیدی  - قیمت پایه کارشناسی  109/650/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5/500/000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مزایده : وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای
شهرداری آمل .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1394/8/19
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1394/8/20
  شهردار آمل:  احمد امیرسلیمانی