فروش آهن آلات ضایعاتی و لوازم داغی کامپیوتر و اثاثیه اداری و لوازم یدکی فرسوده ماشین آلات به صورت مزایده حضوری ( حراج )

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1393/08/04
  • auction.senddate : 1393/08/25
  • auction.receivedate : 1393/08/25

وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) - نوبت اول 

دستگاه مزایده گزار : شهراری آمل

 
موضوع مزایده : فروش آهن آلات ضایعاتی و لوازم داغی کامپیوتر و اثاثیه اداری و لوازم یدکی فرسوده ماشین آلات به صورت مزایده حضوری ( حراج )
 
قیمت پایه کارشناسی 1/354/506/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 68/000/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مزایده : وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
 
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده حضوری ( حراج ) : ساعت 10 صبح مورخ 1393/8/28 واقع در انبار محوطه کشتارگاه شهرداری آمل
 
                                                                                 احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل