فراخوان واگذاری جایگاه CNG

  • منبع : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1401/12/06
  • از تاریخ : 1401/12/10
  • تا تاریخ : 1401/12/14
  • تمدید تا تاریخ :