فراخوان آگهی مناقصه اجرای 7 پروژه شهرداری آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/21
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/16
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/18
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود