ساماندهی کوچه امام زاده ابراهیم (ع) فاز 2

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/10/08
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/11/05
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/11/06
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود