روسای سازمان عمران و بازآفرینی شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و رییس اداره فنی ،طراحی و نظارت شهرداری آمل منصوب شدند

1401/06/16

طی احکامی از سوی داودی شهردار آمل؛روسای سازمان عمران و بازآفرینی شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و رییس اداره فنی ،طراحی و نظارت شهرداری آمل منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری آمل؛محمد طبری به عنوان رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری ،حسن مهدوی فر به عنوان رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و محسن عطاییان به عنوان رئیس اداره فنی ، طراحی و نظارت شهرداری آمل منصوب شدند.