دانلود تعرفه مصوب عوارض بها و خدمات محلی شهرداری آمل سال 94

  • منبع : شهرداري آمل
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1394/02/08
  • از تاریخ : 1394/02/01
  • تا تاریخ : 1394/12/29
  • تمدید تا تاریخ : 1394/12/29

دانلود تعرفه مصوب عوارض بها و خدمات محلی شهرداری آمل سال 94