دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری آمل سال 1400

  • منبع : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1400/02/26
  • از تاریخ :
  • تا تاریخ :
  • تمدید تا تاریخ :
  • فایل مرتبط با اطلاعیه : دانلود

دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری آمل سال 1400