خودروهای فرسوده - وانت مزدا ، وانت کمپرسی

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/05/26
  • auction.senddate : 1401/06/28
  • auction.receivedate : 1401/06/29