خودروهای فرسوده (سواری زانتیا)

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/05/29
  • auction.senddate : 1401/06/24
  • auction.receivedate : 1401/06/27