خرید 70 دست لباس آتش نشانی

  • مناقصه گذار : شهردرای آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1399/08/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1399/09/10
  • مهلت دریافت اسناد : 1399/09/11
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود