خرید یک دستگاه پل عابر پیاده به متراژ حدود 90 متر طول به همراه چهار دستگاه پله برقی

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/05/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/06/06
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/06/06

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه پل عابر پیاده به متراژ حدود 90 متر طول به همراه چهار دستگاه پله برقی - برآورد اولیه  11/600/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 580/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/6/6

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 8/6/8

                                                                                                                                احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل