خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/07/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/07/29
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/07/29

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

آگهی تجدید مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) 

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

 
موضوع مناقصه : خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل - برآورد اولیه  3/908/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 195/400/000 ریال
 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل
 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل
 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/7/29
 
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/7/30
 
                                                                                                                                                                          احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل