خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/03/07
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/03/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/03/18

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل - برآورد اولیه  3/928/000/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 195/400/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/3/18

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/3/19

                                                                                                                                                                احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل