خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/02/14
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/02/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/02/27

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری آمل

منابع تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری

موضوع مناقصه : خرید مصالح ( الیاف کربن CFRP - شیشه GFRP - رزین RESIN ) جهت ترمیم و مقاوم سازی پل - برآورد اولیه  5/924/724/000 ریال - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 296/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز - محل امور قراردادهای شهرداری آمل

تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل : 1393/2/27

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 1393/2/28

                                                                                                                                                                                           احمد امیرسلیمانی - شهردار آمل